پویاکامپیوتر

  • مدیر - بهروز مقصودی
  • زنجان - زنجان - صفا - نرسیده به فلکه قائم - پ. 40 و 41