بانک قوامین - شعبه فرجی نیک شهر - کد 8374

  • سیستان و بلوچستان - نیک شهر - بلوار امام خمینی - جنب بسیج خواهران