فیروزکوه - شبکه بهداشت و درمان

  • مدیر - سیدمهدی معززی
  • فیروزکوه - م. راه آهن - خ. شهیدملاجعفری