ثامن الائمه - شعبه 30 متری - کد 148

  • اردبیل - اردبیل - م. عالی قاپو