ثامن الائمه - شعبه بهشهر - کد 77

  • مازندران - بهشهر - هاشمی نژاد - روبروی مسجد امام رضا