ثامن الائمه - شعبه امام رضا - کد 60

  • سمنان - شاهرود - سه راه فروغی - خ. فروغی