کارخانه هبارتولید (ISCO)

  • مدیر - دانشورعلوی
  • قزوین - بویین زهرا - شهرک صنعتی لیا - خ. حافظ