کارخانه کالوش

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 2 - خ. صنعت سوم
ارزیابی