رنا - کد 664

  • مدیر - مهریزی
  • یزد - یزد - جاده دوباده مهریز - روبروی پمپ بنزین کنار گذر