آزاد - واحد زرندیه

  • مدیر - سعادتی
  • مرکزی - زرندیه - مامونیه - شهرک صنعتی