دکتر سپیده شریفی اقدس

  • تهران - منطقه 12 - بهارستان - بین خیابان مجاهدین و خیابان قائدی (هدایت) - بیمارستان طرفه - ک.پ : 1149847514
مستقردر :

بیمارستان طرفه - بیمارستان
ارزیابی