کارخانه دمازا

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - حکمت نهم