کارخانه الکترود پارس

  • قزوین - تاکستان - جاده تاکستان - کیلومتر 32
  • ،