کارخانه سرامین

  • قزوین - قزوين - جاده تهران - مقابل پلیس راه