دکتر سعید دیلمقانی

  • مدیر - سعید دیلمقانی
  • تهران - منطقه 6 - بلوار کشاورز - ساختمان 14 - ط. دوم
مستقردر :

بیمارستان تهران - بیمارستان
ارزیابی