ثامن الائمه - شعبه سروش - کد 173

  • اصفهان - سروش - جنب مسجدالغفور