ثامن الائمه - شعبه امام خمینی - کد 95

  • مرکزی - خمین - م. 15 خرداد - خ. امام خمینی