علوم پزشکی ایران - دانشکده علوم توانبخشی

  • مدیر - امیری
  • تهران - منطقه 3 - م. مادر (محسنی) - خ. شاه نظری - تقاطع خیابان نظام - دانشکده علوم توانبخشی - بخش گفتار درمانی - ک.پ : 1545913487
  • ،