فراصنعت بسامد

  • مدیر - شیشه گری
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 18 - پ. 4 - ط. چهارم