دکتر ملیحه مهشید

  • مدیر - ملیحه مهشید
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. 8 - پ. 12 - ط. اول - واحد 1 - ک.پ : 1511744973
مستقردر :

ونک - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی