جام جم

  • مدیر - ابراهیم شاد
  • البرز - نظرآباد - محله رسالت
ارزیابی