بیمارستان 12 فروردین

  • کرمان - کهنوج - بلوار مصطفی خمینی
کلمات کلیدی :

بیمارستان

ارزیابی