دکتر صوفیا یونان رضاییه ایی

  • مدیر - صوفیا یونان رضاییه ایی
  • تهران - منطقه 18 - یافت آباد غربی - بلوار الغدیر - بیمارستان شهدای یافت آباد - ک.پ : 1377779997
  • ، ،