ستاره

  • مدیر - رضا پورزنجانی
  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - نبش خیابان یکم