شرکت فاصا (نگهداری مراکز تلفن)

  • مدیر - سیداحمد سیدمحمدی فرد
  • تهران - منطقه 6 - م. 7 تیر - خ. غفاری - پ. 73 - ک.پ : 1589875344