سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران - واحد روابط عمومی

  • مدیر - شهرام فیروزی
  • تهران - منطقه 19 - صالح آباد غربی - م. خالقی - خ. ابوالحسن - جنب آتش نشانی