دماوند - شبکه بهداشت و درمان

  • مدیر - مهدی معززی
  • دماوند - گیلاوند - جیلارد - خ. دبیرستان دکتر حسابی