شرکت حمل و نقل چهار فصل ساوه (عزیزی)

شرکت حمل و نقل چهار فصل ساوه (عزیزی) در یک نگاهشماره های تماس شرکت به شرح زیر میباشد: لازم به ذکر است کد شهرستان ساوه 086 میباشد. 42341101 42341103 42341106 42341109 42343666 42343775 42344616-9
فکس: 42341098-086
 عزیزی: 09121551135 عزیزی: 09121555228 ضیائی: 09122551989
 آدرس دفتر و گاراژ: ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان مرکز خرید
ارزیابی