بانک قوامین - شعبه فلسطین سنندج - کد 78

  • کردستان - سنندج - فلسطین - روبروی مخابرات چمران - جنب کلانتری 13
  • ،