علوم پزشکی مازندران

  • مازندران - ساری - م. امام - سه راه جویبار - بزرگراه بسیج
  • ،