انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

  • مدیر - وجگانی
  • تهران - منطقه 6 - انقلاب - خ. قدس - دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پزشکی گروه ایمونولوژی - ک.پ : 1417613151