گلپخش اول - شعبه اراک (AVE - فامیلا)

  • مرکزی - اراک - جاده تهران اراک - کیلومتر 5 - روبروی پمپ بنزین - خ. خودکفایی سپاه