بانک قوامین - شعبه سقز - کد 155

  • کردستان - سقز - م. استقلال - نبش پاساژ قدمی
  • ،