دکتر مهدی نیلی

  • تهران - منطقه 6 - خالداسلامبولی (وزرا) - خ. سوم - پ. 81
مستقردر :

بیمارستان صدر - تامین اجتماعی (به آفرین) - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی