ثامن الائمه - شعبه رامسر - کد 244

  • مازندران - رامسر - م. امام خمینی