بانک قوامین - شعبه بیرجند مرکزی - کد 269

  • خراسان جنوبی - بیرجند - منتظری - حدفاصل منتظری نهم و یازدهم
  • ،