بانک قوامین - شعبه امیری آبادان - کد 6168

  • خوزستان - آبادان - شریعتی (شهرداری) - نبش امیری - روبروی اداره دارایی