رنا - کد 617

  • مدیر - اسدی - صناعی
  • اصفهان - اصفهان - امیرکبیر - خ. مشیرالدوله شرقی - بعد از شهرداری