تولیدی و صنعتی بهران فیلتر

  • مدیرعامل - علی مواسات
  • خراسان رضوی - مشهد - جاده کلارت نادر - کیلومتر 15 - شهرک صنعتی مشهد - بلوار تلاش شمالی - ک.پ : 15469