شرکت تراکتورسازی کردستان

  • مدیر - دادگر
  • کردستان - سنندج - کمربندی بهشت محمدی - جاده روستای غار