اتحادآران

  • مدیر - علی رضا حسینی
  • رباط کریم - نسیم شهر - پایانه حمل و نقل استان تهران - غرفه 50
  • ، ،
  • ،

اتحادآران در یک نگاهشرکت حمل و نقل اتحاد آران به منظور اهمبت بخشیدن به ناوگان حمل و نقل داخلی سعی در برداشتن گام های مؤثر در این زمینه داشته و مفتخر به عقد قرار دادهایی جهت عهده دار شدن تصدی حمل و نقل کالا های کارخانجات دولتی و غیر دولتی است و همچنین بهبود بخشیدن به پروژه های عظیم حمل و جابجائی در عرصه های مختلف می باشد.
دارای مجوز تایید شده وزارت راه و ترابری جهت حمل محموله های خطرناک و مهار انواع کالا
اولین ارائه دهنده نقشه تبلیغاتی راههای کشور و اولین ارائه دهنده برنامه جامع حمل و نقل
 
 
 
 
 
ارزیابی
تصاویر