کوه یخ (سردخانه دو مداره شبانه روزی)

  • رباط کریم - بعد از منجیل آباد - روستای یقه - شرکت پامچال آسیا