ایران خودرو - کد 85241

  • مدیر - عباس عباسی افجه
  • البرز - کرج - عظیمیه - بلوار پاسداران شرقی - پ. 157