موزه تاریخ علوم پزشکی

  • مدیر - علی رضا پارساپور
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. فرشی مقدم - ک. علم و فناوری (مدرسه) - ک.پ : 1439814447
ارزیابی