دکتر ملیحه کنعانی

  • تهران - منطقه 16 - فتحی شقاقی - بین چهلستون و سیدجمال الدین‌اسدآبادی - ساختمان پزشکان سبز
مستقردر :

بیمارستان نجمیه - بیمارستان
تختی (راه آهن) - داروخانه شبانه روزی
نبوی - درمانگاه
ارزیابی