آرامش - شعبه پاکدشت

  • مدیر - حسن حیدری
  • پاکدشت - روبروی دانشگاه ابوریحان - جنب شهرداری - ساختمان پاسارگاد - واحد 1