ثامن الائمه - شعبه حشمتی فر - کد 131

  • خراسان رضوی - سبزوار - بلوار امام (ناوی)