نادر

  • مدیر - نادر بیات
  • ملارد - مارلیک - خ. حسابی
  • ، ،