شرکت ابزار تراش فرخی (آمل پمپ)

  • مازندران - آمل - بلوار طالب آملی - نبش دریای هجدهم