ش. 31 - بادسار، شهرام

  • مدیر - شهرام بادسار
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - بین خیابان نهم و یازدهم - پ. 61 - ط. اول